Stichting
“De Maere”

Postadres:

Burgemeester De Monchyplein 235
2585 DK ‘s-Gravenhage

tel.: 070-3924565

RSIN: 816657129
KvK-nummer: 41027888

Bank: NL 46 INGB 0 664 936 229

Doel van de stichting De Maere

De stichting heeft ten doel:

het bevorderen van de verdere kennisontwikkeling van de textielopleidingen van de Saxion Hogeschool en het ROC van Twente, (…) en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder mee te bereiken door:

  • het uitreiken van prijzen aan studenten;
  • het ondersteunen of mede-organiseren van symposia of evenementen;
  • het ondersteunen van onderzoek en het versterken en borgen van kennis vanuit het bedrijfsleven en de textielindustrie binnen het onderwijs;
  • het beter bekend maken van de opleiding;
  • het betrekken van alumni en andere belangstellenden bij de opleiding;
  • het werven van donateurs (“Vrienden van de Maere”) teneinde de betrokkenheid van alumni, bedrijven en andere belangstellenden te bevorderen; en
  • het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de Vrienden van de Maere om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de opleiding en de stichting.

Uit Statuten “Stichting De Maere” – 14 maart 2022

.

...meer dan mode..

Onze Missie

"Textiel is een primaire levensbehoefte. Dagelijks komt iedereen ermee in aanraking.
Het is overal om ons heen.

Bij textiel wordt vaak direct aan kleding gedacht, maar het is veel meer dan dat.
We slapen eronder. Lopen erop. Het wordt in woningen gebruikt als isolatie, maar ook als dijkversteviging. Het is een van de grootste branches ter wereld.

Een branche die voortdurend in beweging is en die een steeds grotere rol speelt in de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en milieu.

Daarom vinden wij het belangrijk om het (beroeps)onderwijs in alle facetten van textiel te ondersteunen en promoten.”

Marie Anne Roozen
voorzitter Stichting "De Maere"

Team

Bestuur

Marie Anne Roozen

voorzitter

Hans de Bruijn

Secretaris

Han Bekke

Penningmeester

Theodoor van de velde

Bestuurslid

Fabian Grootfaam

Bestuurslid

Marie Anne Roozen had tijdens haar studie al in het Bestuur van de Enschedese Hogere Textiel School Vereniging (E.H.T.S.V.) gezeten en vond het toen ook leuk om midden jaren ’90 voorzitter te worden van de Alumni Vereniging van Oud-Enschedese Textilaten, de V.O.E.T. ( waarvan mijn moeder weer erelid was ). En waar ik mij natuurlijk eveneens erg thuis bij voelde. Hierdoor was dat voor ons beiden heel rijk om die verbinding uit het verleden tevens in het heden inhoud te geven. En dat werd begin deze eeuw ( 2002 ) verder ingevuld doordat Marie Anne en ik gevraagd werden om zitting te nemen in het Bestuur van de Stichting “ de Maere “. Zij als voorzitter en ik als secretaris/ vice-voorzitter.

Onze penningmeester is Han Bekke, afkomstig uit Enschede, ook een textilaat, jarenlang voorzitter van Modint, de landelijke ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel, en tevens oud President van de internationale overkoepelende organisatie IAF. Hiermee heeft de Stichting ook een directe band met de praktijk.

 

Fabian Grootfaam was tijdens zijn tijd als student een actief lid binnen de Enschedese Hogere Textiel School Vereniging (E.H.T.S.V.). Hierbij heeft Fabian in het Sociëteitsbestuur al in verschillende commissies gezeten. Na zijn studententijd heeft hij een actieve rol gehad als bestuur van de Alumni Vereniging van Oud-Enschedese Textilaten, de V.O.E.T. Dit samen met zijn vrouw Marina Grootfaam, die tevens docent is bij Saxion op de opleiding  Fashion and Textile Technologies. Tijdens zijn periode bij de EHTSV als VOET, heeft hij al een goede relatie opgebouwd met de huidige bestuursleden van Stichting de Maere. Dit heeft mede doen besluiten om in 2019 als bestuurslid toe te treden bij Stichting de Maere. Gezien zijn rol binnen het bedrijfsleven naar het onderwijs toe heeft Fabian een goede toevoeging om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Hans de Bruijn: “Mijn werkzame leven heb ik bij de KLM doorgebracht en midden jaren ’80 was ik verantwoordelijk voor alle dochtermaatschappijen en deelnemingen van de KLM. Een van de ondernemingen was Golden Tulip Hotels, waarvan ik ook commissaris was. Op een gegeven moment kreeg ik het C.V. onder ogen van de nieuwe marketing manager van Golden Tulip Hotels en wat bleek, de persoon had op de Hogere Textiel School “de Maere “ gezeten. Lang heb ik in Amsterdam bij de Zeedijk in een proeflokaal piano gespeeld en “ Sing-Along ’s “ verzorgd.

Voorafgaande aan die tijd vond de bouw van het Golden Tulip Barbizon Palace Hotel tegenover het Centraal Station plaats, en kwamen bouwers, KLM’ers, Golden Tulip medewerkers en buurtbewoners daar naar toe om wat te drinken en te zingen. In een pauze kwam ik toen met de genoemde marketing manager in gesprek aan de bar en vroeg haar ( het was een ‘zij’ ) of de naam de Bruijn haar iets zei. Ze antwoordde toen dat het zo’n algemene naam was en dat de halve wereld bijna zo heette. Ik zei toen: ‘ Ik bedoel de Bruijn uit Enschede ‘. Waarop ze antwoordde, “ ja, zo heette de directeur van de Hogere Textiel School De Maere “ , en ik heb daar gestudeerd “ ( hij was overleden voordat zij naar Enschede ging ). Toen zei ik, dat was mijn vader. Zij herinnerde zich dat haar oudere medestudenten altijd heel enthousiast en positief over hem hadden gesproken en dacht toen, zijn zoon zou ik wel beter willen leren kennen. Deze marketing manager was Marie Anne Roozen en inmiddels al vele jaren mijn vrouw.

 

Theodor van der Velde is reeds vanaf begin ‘70-er jaren betrokken bij de Maere. Eerst als student en tijdens zijn aansluitende studie aan de Universiteit van Tilburg als docent en vervolgens als directeur. Hij was degene die de ‘demand and assessment driven’ opleiding “ Small Business Enschede“ heeft opgezet. Tot zijn pensionering in 2016 was hij Directeur van het succesvolle Saxion Centrum voor Ondernemerschap. Daarnaast vervult hij nog een aantal maatschappelijke functies.

Stichting “ de Maere “

door Hans de Bruijn, zoon van drs. H. De Bruijn,
voormalig directeur van de Hogere Textiel School te Enschede van 1949 tot 1965

Stichting “ De Maere “ is opgericht in 1947 en heette oorspronkelijk “ Stichting tot het verlenen van financiele steun inzake belangen der Hogere Textiel School te Enschede “. In het kort nu: Stichting “ De Maere “.

Vanwaar deze naam?

De Maere is ontleend aan Charles Louis de Maere, die leefde van 1802 tot 1885.

In het jaar 1830 scheidde Belgie zich af van Nederland en hierdoor verloor Nederland de hele katoenindustrie, die zich in de Zuidelijke Nederlanden had ontwikkeld.  Met als gevolg dat de Nederlandsche HandelMaatschappij een nieuw textielcentrum zocht waar “ calicots “ ( de zogenaamde katoentjes ) gemaakt konden worden voor Nederlands Indie. De pogingen daartoe slaagden het beste in Twente omdat de bevolking het wevers vak verstond en de grond goedkoop was.

Charles de Maere was orangist en goed bevriend met de kroonprins, de latere Koning Willem II. Hij was fabrikant van bont geweven stoffen en afkomstig uit Sint Niklaas in de Zuidelijke Nederlanden. Hij vestigde zich in 1830 in Hengelo ( Ov ) met zijn weverij van fijne stoffen, maar werd met zijn modernere aanpak niet gepruimd in Hengelo en verhuisde in 1832 naar Enschede ( toen gold daar ook al:  “ wat ’n boer nicht ken’t dat vrett’e nicht “). Hij streefde geen grote fabrieken na zoals in Engeland, maar wilde de handweverij vernieuwen. Daartoe richtte hij in 1833, samen met het stadsbestuur van de Gemeente Enschede,  een weefschool op voor het handmatig weven met de zogeheten ‘ snelspoel ‘, die uit Engeland was geimporteerd. Hiermee kon namelijk een hogere productie gerealiseerd worden.

Deze opleiding was de voorloper van de in 1918 opgerichte Hogere Textiel School  “De Maere“ , waarvan in 1922 het nog bestaande gebouw, nu met de status van monument, in gebruik is genomen. Inmiddels is deze opleiding onderdeel van de Saxion Hogeschool in een nieuw gebouw achter de Hogere Textiel School en zijn in het oude gebouw verschillende opleidingen van ROC Twente gevestigd.

Overigens vertrok Charles de Maere in 1856 terug naar Belgie, nadat hij al zijn bezittingen had verkocht aan de fabrikanten familie van Heek. Hij is de enige textielfabrikant die ( in 1842 ) in de Nederlandse adelstand werd verheven, en in 1871 kreeg hij in Belgie de erfelijke Baronstitel.

Waarom werd de Stichting in 1947 opgericht?

Belangrijkste reden was dat de Twentse textielfabrikanten vonden dat de opleiding tot de beste in Europa moest behoren, en daartoe de beste leerkrachten aangetrokken dienden te worden.  In die tijd was er een groot verschil tussen overheidssalarissen en wat er in het bedrijfsleven werd betaald. Dus als eerste werd besloten dit verschil te overbruggen om goede mensen met praktisch ervaring uit het bedrijfsleven te kunnen aantrekken. De suppletie bedroeg soms wel 25 tot 30% van het salaris.  De financiering werd verzorgd door het textiel bedrijfsleven. Daarnaast was er na de oorlog gebrek aan alles en werd er via de Stichting ook gefinancierd in machines, die gebruikt konden worden bij de opleiding.  

Eind jaren ’60 was door de sterke stijging van de overheidssalarissen de overbrugging niet meer nodig, zodat vanaf die tijd de gelden meer werden gebruikt voor studieondersteuning, excursies en aanschaf van materialen en bijzondere machines t.b.v. de textielopleiding, die niet uit het reguliere budget bekostigd konden worden.

Mijn vader werd in 1949 benoemd tot directeur van de Hogere Textiel School en het was een ontdekking voor mij, nadat ik in het archief van de Stichting was gedoken, dat hij ook een van de begunstigden was van de Stichting.

Het streven van de Stichting is om de Enschedese Textiel opleiding ( na de Zeevaartschool te Vlissingen de oudste hogere beroepsopleiding in Nederland ) te stimuleren en meer bekendheid te geven. De Twentenaren vinden dat als je gewoon doet, je al gek genoeg doet. Dus reclame maken voor zichzelf, daar zijn ze niet zo goed in. Met name de praktische textiel technologische kant wordt nergens anders in Nederland  zo gedoceerd.

“ Textiles on the Move “

Als Stichting wordt jaarlijks een scriptieprijs beschikbaar gesteld voor veelbelovende studenten en wordt om de paar jaar een symposium georganiseerd. In het verleden onder de slogan “ Textiles on the Move “.

Tevens worden projecten en activiteiten ondersteund op textielgebied in relatie tot de opleiding.  Er studeren cirda 700 studenten, merendeel vrouwen ( 50 jaar geleden bijna alleen mannen ) en bijna elke student vindt een baan ( wereldwijd ). Tevens is het sinds kort eveneens mogelijk een Master’s opleiding “ Innovative Textile Development “ te volgen. In deze tijd is circulariteit natuurlijk een hot item aan het worden. Maar bij alle dilemma’s is het wel erg belangrijk om te weten hoe textiel technologisch in elkaar steekt en werkt.

In 2019 is met een symposium het 100-jarig bestaan van de opleiding gevierd en in 2022 werd stil gestaan bij de ingebruikname van het monumentale gebouw, 100 jaar geleden.

Op 16 december 2022 bestond Stichting “ de Maere “ 75 jaar. In samenwerking met de Saxion Hogeschool werd met het symposium “ Thinking Textiles “ hier op 1 december 2023 aandacht aan besteed, waarbij uiteraard duurzaamheid en circulariteit kernthema’s  vormen. Daarnaast wordt de jaarlijkse ‘ de Maere “ prijs uitgereikt  aan een geselcteerde student van de opleiding Fashion & Textile Technology.

Zowel koningin Wilhelmina ( 1929 ) als koningin Juliana ( 1951 ) bezochten de opleiding. Het zou mooi zijn als ook koningin Maxima en/of prinses Amalia nog verwelkomd zouden kunnen worden.

Den Haag, – 2023

Hans de Bruijn